Επιδοτήσεις

Επιδοτήσεις

Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα που αφορούν τις επιδοτήσεις.
Οι επιδοτήσεις μπορεί να είναι φοροελαφρύνσεις ή/και χρηματικές συνεισφορές. Στα περισσότερα επιδοτούμενα προγράμματα που έχουν προκηρυχθεί τις προηγούμενες δεκαετίες η επιδότηση αφορούσε σε χρηματική συνεισφορά (επιχορήγηση).
Δικαιούχοι επιδοτήσεων είναι υφιστάμενες, νεοσύστατες και υπο σύσταση επιχειρήσεις που έχουν ή θα έχουν φορολογική εγκατάσταση στην Ελλάδα. Ωστόσο υπάρχουν μια σειρά από απαραίτητα κριτήρια (βλέπε Κριτήρια On/Off) που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.
Το κάθε ένα πρόγραμμα που προκηρύσσεται καθορίζει τις περιοχές εφαρμογής. Στην μεγάλη πλειονότητα τους τα προγράμματα εφαρμόζονται στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Ωστόσο, υπάρχουν προγράμματα που αφορούν συγκεκριμένες περιφέρειες, συγκεκριμένους νομούς η/και μέρος αυτών.
Σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ‘Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ’ οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται ως: Πολύ μικρή Μικρή Μεσαία Μεγάλη
 • Πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή / και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
 • Μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή / και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
 • Μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί από 50 έως 249 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ισολογισμού είναι ανάμεσα στα 10 έως 43 εκατομμύρια ευρώ.
 • Μεγάλη επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί περισσότερους από 250 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι μεγαλύτερος από 50.000.000 € ή ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μεγαλύτερος από 43.000.000 €.
Στη μεγάλη πλειοψηφία των επιδοτούμενων προγραμμάτων επιλέξιμες είναι οι ΜμΕ (Πολύ μικρές, μικρές και Μεσαίες). Οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν αποκλείονται επί του συνόλου των επιδοτούμενων προγραμμάτων ωστόσο Δεν είναι επιλέξιμες σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα Μπορεί να λάβουν μικρότερο ποσοστό επιδότησης Να μην μπορούν να λάβουν την επιχορήγηση (χρήματα) αλλά ΜΟΝΟ φοροαπαλλαγή κ.α.
Στην πλειονότητα των επιδοτούμενων προγραμμάτων είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση4 , Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)]. Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις με την μορφή της κοινωνίας, αθλητικά σωματεία κ.α. Επιπλέον, απαραίτητη προυπόθεση είναι οι επιχειρήσεις να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ω.4308/2014.
Ναι, σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα υπάρχει ελάχιστος και μέγιστος επιλέξιμος προυπολογισμός. Το επιλέξιμο ποσό (προυπολογισμός) αφορά ποσά που υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας, ο ΦΠΑ ΔΕΝ είναι επιλέξιμος για τις επιχειρήσεις που υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ.
Ο οδηγός του επιδοτούμενου προγράμματος καθορίζει το ποσοστό επιδότησης. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι που μπορεί να επιδοτηθεί μια επιχείρηση Επιχορήγηση (χρήματα) ή φορολογική απαλλαγή ή μείγμα των παραπάνω Σύμφωνα με το μέγεθος της επιχείρησης μπορεί να διαφοροποιείται ο τρόπος επιδότηςη (επιχορήγησης, φορολογική απαλλαγή κ.α) ή / και το ποσοστό (μεγαλύτερο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και μικρότερο για μεσαίες και μεγάλες). Ανάλογα με την περιοχή χωροθέτησης της επένδυσης να αλλάξει το ποσοστό ή /και ο τρόπος επιδότησης. Τέλος, η υπόσχεση αύξησης του προσωπικού της επιχείρησης μπορεί να μεταβάλει (αυξήσει) το ποσοτό επιδότησης.
Οι ενισχυόμενες επενδύσεις των επιδοτούμενων προγραμμάτων αφορούν:
 • Ίδρυση
 • Επέκταση
 • Εκσυγχρονισμό
 • ΕΣΠΑ 2021-2027 (Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς)
 • Ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
 • Εθνικούς πόρους
 •  Κ.α.
Οι τρόποι αξιολόγησης είναι 2
 • Α. Συγκριτική αξιολόγηση
 • Β. Σειρά προτεραιότητας (FiFo)
Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για κάθε ένα διαφορετικό πρόγραμμα τα οποία πρέπει να πληροί η επιχείρηση. Τα κριτήρια / προαπαιτούμενα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες
 • κριτήρια on/off ( κριτήρια αποκλεισμού)
 • βαθμολογούμενα κριτήρια
Ως κριτήρια on/off συνήθως ορίζονται η ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης, η δραστηριότητα της (ΚΑΔ), η απασχόληση προσωπικού, να λειτουργούν νόμιμα (άδεια λειτουργίας), να μην βρίσκονται υπό πτώχευση κ.α. Τα βαθμολογούμενα κριτήρια καθορίζονται ποικίλουν με το πρόγραμμα και με τις ενισχυόμενες επενδύσεις (ίδρυση, επέκταση, εκσυχρονισμό κ.α). Κάποια από τα κριτήρια που συναντάμε αφορούν την ευρωστία της επιχείρησης (Κύκλος εργασιών, Ebitda, κ.α.), αριθμός προσωπικού (ΕΜΕ), Απόδειξη ίδιας συμμετοχής, Προέγκριση δανείου κ.α. Για τις νεοσύστατες, τις υποσύσταση επιχειρήσεις ή / και τις νέες επιχειρήσεις τα κριτήρια μπορεί να διαφοροποιούνται ή /και να προστίθενται επιπλέον, όπως, χρόνος ανεργίας δυνητικού ωφελούμενου, εμπειρία, σπουδές, κ.α.
Ναι. Για συγκεκριμένο διάστημα μετά την λήψη της επιδότησης (από 3 έως και 5 έτη) η επιχείρηση συνήθως δεν μπορεί:
 • Να παύση την λειτουργία της
 • Να πουλήσει χωρίς να αντικαταστήσει τα πάγια που αγόρασε με σπιδότηση
 • Να αλλάξει δραστηριότητα
 • Να διατηρήσει συγκεκριμένο αριθμό προσωπικού
 • Κ.α.
Οι τρόποι καταβολής της επιδότησης που συναντάμε στα επιδοτούμενα προγράμματα είναι: 1. Προκαταβολή. Μετά την έγκριση της επιδότησης η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να λάβει προκαταβολή σε ένα ποσοστό επί του επιδοτούμενο ποσού. Παράδειγμα: Επιχείρηση έχει εγκριθεί για προυπολογισμό 100.000,00 ευρώ με ποσοστό επιδότησης 50% (ποσό επιδότησης 50.000,00 ευρώ). Μπορεί να λάβει το 40% Χ 50.000,00 ευρώ (επιδότηση) = 20.000,00 ευρώ ως προκαταβολή με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
 • Τμηματικές καταβολές / επαληθεύσεις. Παράδειγμα:
 • Escrow Account
Παράδειγμα:
Υπάρχει υποχρέωση διατήρησης ή/και αύξηση προσωπικού (ΕΜΕ) Σε κάποια επιδοτούμενα προγράμματα υπάρχει υποχρεώση διατήρησης συγκεκριμένου αριθμού προσωπικού (ΕΜΕ) για συγκεκριμένο διάστημα. Σε ότι αφορά την άυξηση προσωπικού τις περισσότερες των φορών δεν είναι υποχρεωτικό κριτήριο αλλά βαθμολογούμενο.
De mininis – συμμετοχή σε διαφορετικά επιδοτούμενα προγράμματα
Χρονοδιαγράμματα
Γραφειοκρατία
Διαδικασία υποβολής – έγκρισης – υλοποίησης / παρακολούθησης
Επιλέξιμες δαπάνες – όρια – ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών
Franchise
Διαφορετικά ‘ταμεία’ – ΕΣΠΑ, Ταμείο ανάκαμψης κ.α.
Τι είναι συνδεδεμένες – συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
Οι επιδοτήσεις μπορεί να είναι φοροελαφρύνσεις ή/και χρηματικές συνεισφορές. Στα περισσότερα επιδοτούμενα προγράμματα που έχουν προκηρυχθεί τις προηγούμενες δεκαετίες η επιδότηση αφορούσε σε χρηματική συνεισφορά (επιχορήγηση).
Δικαιούχοι επιδοτήσεων είναι υφιστάμενες, νεοσύστατες και υπο σύσταση επιχειρήσεις που έχουν ή θα έχουν φορολογική εγκατάσταση στην Ελλάδα. Ωστόσο υπάρχουν μια σειρά από απαραίτητα κριτήρια (βλέπε Κριτήρια On/Off) που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.
Το κάθε ένα πρόγραμμα που προκηρύσσεται καθορίζει τις περιοχές εφαρμογής. Στην μεγάλη πλειονότητα τους τα προγράμματα εφαρμόζονται στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Ωστόσο, υπάρχουν προγράμματα που αφορούν συγκεκριμένες περιφέρειες, συγκεκριμένους νομούς η/και μέρος αυτών.
Σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ‘Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ’ οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται ως: Πολύ μικρή Μικρή Μεσαία Μεγάλη
 • Πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή / και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
 • Μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή / και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
 • Μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί από 50 έως 249 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ισολογισμού είναι ανάμεσα στα 10 έως 43 εκατομμύρια ευρώ.
 • Μεγάλη επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί περισσότερους από 250 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι μεγαλύτερος από 50.000.000 € ή ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μεγαλύτερος από 43.000.000 €.
Στη μεγάλη πλειοψηφία των επιδοτούμενων προγραμμάτων επιλέξιμες είναι οι ΜμΕ (Πολύ μικρές, μικρές και Μεσαίες). Οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν αποκλείονται επί του συνόλου των επιδοτούμενων προγραμμάτων ωστόσο Δεν είναι επιλέξιμες σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα Μπορεί να λάβουν μικρότερο ποσοστό επιδότησης Να μην μπορούν να λάβουν την επιχορήγηση (χρήματα) αλλά ΜΟΝΟ φοροαπαλλαγή κ.α.
Στην πλειονότητα των επιδοτούμενων προγραμμάτων είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση4 , Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)]. Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις με την μορφή της κοινωνίας, αθλητικά σωματεία κ.α. Επιπλέον, απαραίτητη προυπόθεση είναι οι επιχειρήσεις να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ω.4308/2014.
Ναι, σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα υπάρχει ελάχιστος και μέγιστος επιλέξιμος προυπολογισμός. Το επιλέξιμο ποσό (προυπολογισμός) αφορά ποσά που υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας, ο ΦΠΑ ΔΕΝ είναι επιλέξιμος για τις επιχειρήσεις που υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ.
Ο οδηγός του επιδοτούμενου προγράμματος καθορίζει το ποσοστό επιδότησης. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι που μπορεί να επιδοτηθεί μια επιχείρηση Επιχορήγηση (χρήματα) ή φορολογική απαλλαγή ή μείγμα των παραπάνω Σύμφωνα με το μέγεθος της επιχείρησης μπορεί να διαφοροποιείται ο τρόπος επιδότηςη (επιχορήγησης, φορολογική απαλλαγή κ.α) ή / και το ποσοστό (μεγαλύτερο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και μικρότερο για μεσαίες και μεγάλες). Ανάλογα με την περιοχή χωροθέτησης της επένδυσης να αλλάξει το ποσοστό ή /και ο τρόπος επιδότησης. Τέλος, η υπόσχεση αύξησης του προσωπικού της επιχείρησης μπορεί να μεταβάλει (αυξήσει) το ποσοτό επιδότησης.
Οι ενισχυόμενες επενδύσεις των επιδοτούμενων προγραμμάτων αφορούν:
 • Ίδρυση
 • Επέκταση
 • Εκσυγχρονισμό
 • ΕΣΠΑ 2021-2027 (Εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς)
 • Ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας
 • Εθνικούς πόρους
 •  Κ.α.
Οι τρόποι αξιολόγησης είναι 2
 • Α. Συγκριτική αξιολόγηση
 • Β. Σειρά προτεραιότητας (FiFo)
Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για κάθε ένα διαφορετικό πρόγραμμα τα οποία πρέπει να πληροί η επιχείρηση. Τα κριτήρια / προαπαιτούμενα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες
 • κριτήρια on/off ( κριτήρια αποκλεισμού)
 • βαθμολογούμενα κριτήρια
Ως κριτήρια on/off συνήθως ορίζονται η ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης, η δραστηριότητα της (ΚΑΔ), η απασχόληση προσωπικού, να λειτουργούν νόμιμα (άδεια λειτουργίας), να μην βρίσκονται υπό πτώχευση κ.α. Τα βαθμολογούμενα κριτήρια καθορίζονται ποικίλουν με το πρόγραμμα και με τις ενισχυόμενες επενδύσεις (ίδρυση, επέκταση, εκσυχρονισμό κ.α). Κάποια από τα κριτήρια που συναντάμε αφορούν την ευρωστία της επιχείρησης (Κύκλος εργασιών, Ebitda, κ.α.), αριθμός προσωπικού (ΕΜΕ), Απόδειξη ίδιας συμμετοχής, Προέγκριση δανείου κ.α. Για τις νεοσύστατες, τις υποσύσταση επιχειρήσεις ή / και τις νέες επιχειρήσεις τα κριτήρια μπορεί να διαφοροποιούνται ή /και να προστίθενται επιπλέον, όπως, χρόνος ανεργίας δυνητικού ωφελούμενου, εμπειρία, σπουδές, κ.α.
Ναι. Για συγκεκριμένο διάστημα μετά την λήψη της επιδότησης (από 3 έως και 5 έτη) η επιχείρηση συνήθως δεν μπορεί:
 • Να παύση την λειτουργία της
 • Να πουλήσει χωρίς να αντικαταστήσει τα πάγια που αγόρασε με σπιδότηση
 • Να αλλάξει δραστηριότητα
 • Να διατηρήσει συγκεκριμένο αριθμό προσωπικού
 • Κ.α.
Οι τρόποι καταβολής της επιδότησης που συναντάμε στα επιδοτούμενα προγράμματα είναι: 1. Προκαταβολή. Μετά την έγκριση της επιδότησης η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να λάβει προκαταβολή σε ένα ποσοστό επί του επιδοτούμενο ποσού. Παράδειγμα: Επιχείρηση έχει εγκριθεί για προυπολογισμό 100.000,00 ευρώ με ποσοστό επιδότησης 50% (ποσό επιδότησης 50.000,00 ευρώ). Μπορεί να λάβει το 40% Χ 50.000,00 ευρώ (επιδότηση) = 20.000,00 ευρώ ως προκαταβολή με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
 • Τμηματικές καταβολές / επαληθεύσεις. Παράδειγμα:
 • Escrow Account
Παράδειγμα:
Υπάρχει υποχρέωση διατήρησης ή/και αύξηση προσωπικού (ΕΜΕ) Σε κάποια επιδοτούμενα προγράμματα υπάρχει υποχρεώση διατήρησης συγκεκριμένου αριθμού προσωπικού (ΕΜΕ) για συγκεκριμένο διάστημα. Σε ότι αφορά την άυξηση προσωπικού τις περισσότερες των φορών δεν είναι υποχρεωτικό κριτήριο αλλά βαθμολογούμενο.
De mininis – συμμετοχή σε διαφορετικά επιδοτούμενα προγράμματα
Χρονοδιαγράμματα
Γραφειοκρατία
Διαδικασία υποβολής – έγκρισης – υλοποίησης / παρακολούθησης
Επιλέξιμες δαπάνες – όρια – ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών
Franchise
Διαφορετικά ‘ταμεία’ – ΕΣΠΑ, Ταμείο ανάκαμψης κ.α.
Τι είναι συνδεδεμένες – συνεργαζόμενες επιχειρήσεις